Hukuk

Hukuk

Hukuk,  birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir.

Hukuk alanında hangi meslekler icra edilebilir?

Hukuk bölümünü bitiren öğrenciler mezuniyetini tamamladıktan sonra avukat unvanına sahip olur. Hâkim ve savcı olmak isteyen avukatlar gerekli sınavlara girip başarı göstermesi halinde hâkim ve savcılık görevine atanabilir. Hukuk mezunu bireyler adli hakimlik, savcılık, kaymakamlık, Sayıştay denetçiliği, idari hakimlik gibi birçok görevde yer alabilir. Hukuk mezunu öğrencilerin görev alacakları birimi yöneldikleri alan belirlemektedir. Hukuk fakültesi mezunu kişiler devlet bünyesinde birçok pozisyonda görev alabilecekleri gibi kendi avukatlık bürolarını açıp avukatlık veya danışmanlık hizmeti verebilir.

Avukatların görevleri nelerdir?

Anlaşmazlıkların ya da hukuki meselelerin uygun biçimde ve yasalara göre çözümlenmesini sağlayan kişiler avukatlardır. Avukatların görevleri ise şu şekildedir:

 • Davaların takibi ile beraber gerekli işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Hukuki konular açısından gerek görüldüğü takdirde hukuki görüş beyan etmek,
 • Anlaşmazlıkları önleyecek hukuki tedbirler almak,
 • Kişi ya da kurumun menfaatlerini korumak,
 • Anlaşma veya sözleşmelerin hukuki temelli şekilde esaslara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak,
 • Hukuki süreçleri uygun şekilde tüm işlemleri yerine getirmek,

Avukatların temel görevleri olarak sayılabilir.

Hakimlerin görevleri nelerdir?

Hâkim, hukuki sorunları çözüme ulaştırmakla görevlidir. Bu vesileyle bireylerin hak ve özgürlüklerini elinden alabilir. Hakimler, anayasa, yasalar ve teamülleri dikkate alıp gücünü vicdanından alarak hukuki süreçleri yönetir. Hakimlerin diğer görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

 • Dava dosyalarını incelemek,
 • Dava konusu tarafların ve gerekli olduğu takdirde bilirkişilerin bilgisine başvurmak,
 • Yeni düzenlemeleri takip etmek,
 • Tarafsız olarak karar almak,
 • Taraflar, tarafların temsilcileri, savcılık makamı ve bilirkişi tarafından sunulan bilgi ya da belgeleri dava dosyasına eklemek,
 • Dava hakkında Türk milleti adına hüküm vermek.

Savcının görevleri nelerdir?

Kanuna aykırı bir durum tespiti gerçekleştiği zaman, şikâyet ve ihbar ile farklı kanallar üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda savcılar araştırma ve soruşturma gerçekleştirir. Bu işlemler hukuk çerçevesinde ele alınarak savcılar tarafından yapılır. Bu durumda savcının belli başlı bazı görevleri bulunmaktadır.

 • Dava konusu taraflar ile ilgili kanıtların toplanmasını sağlamak,
 • Kasten adam öldürmek ya da taksirle adam öldürmek gibi olaylarda ölen kişilerin adli muayenesini takip etmek,
 • İddianame hazırlamak,
 • Mağdurların ya da kamunun haklarını savunmak.

Adli ve idari yargı hâkim ve savcısı olabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 • Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye ‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
 • İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
 • Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
 • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
 • Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.

Siz de hukuk alanında görev yapmak avukat, savcı veya hâkim olmak istiyorsanız Uzmanlarımız ile iletişime geçerek hukuk eğitimi, hukuk danışmanlığı, meslek danışmanlığı gibi birçok hizmetten faydalanabilirsiniz.